• Background Image

  Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Advelty s.r.o

 

  1. DEFINICE POJMŮ

Poskytovatel: obchodní společnost Advelty s.r.o., IČO: 04591186, se sídlem třída T. G. Masaryka 1078, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 250346.

Webová stránka: webová stránka provozovaná Poskytovatelem na adrese www.advelty.cz.

Formulář: registrační formulář dostupný na Webové stránce určený k registraci Zákazníka při uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

Zákazník: osoba, která využívá Služby Poskytovatele na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb, v souladu s těmito obchodními podmínkami.

Spotřebitel: fyzická osoba, která je Zákazníkem Poskytovatele, a jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, ve smyslu ustanovení § 419 OZ.

Služby: všechny služby poskytované Poskytovatelem na základě smlouvy o poskytování služeb uvedené v čl. 2 těchto obchodních podmínek.

Smlouva o poskytování služeb: Smlouva uzavření mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, na základě které poskytuje Poskytovatel Zákazníkovi Služby.

Nemovitost: Nemovité věci ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, jednotky, rodinné domy.

Ceník: Ceník obsahuje ceny Služeb. Ceník je uveden na Webové stránce. Poskytovatel je oprávněn Ceník měnit. Změna Ceníku nemá vliv na již uzavřené Smlouvy o poskytování služeb.

OZ: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 1. PŘEDMĚT ČINNOSTI POSKYTOVATELE
  • 2.1. Poskytovatel poskytuje služby spočívající v prezentování Nemovitostí za účelem jejich prodeje a v poskytování služeb s tím souvisejících, to vše za podmínek dále stanovených v těchto obchodních podmínkách. V rámci své činnosti Poskytovatel poskytuje Zákazníkům konkrétně tyto služby:
  • 2.2. Základní:
   • zajištění odhadu ceny Nemovitosti,
   • zajištění profesionálního fotografa pro nafocení Nemovitosti,
   • zajištění pořízení videa o Nemovitosti
   • sepis textu inzerátu,
   • vyhotovení půdorysu Nemovitosti za účelem jeho uveřejnění v rámci inzerátu,
   • uveřejnění inzerátu, společně s fotografiemi a půdorysem, na webových stránkách obchodních partnerů Poskytovatele,
   • poskytnutí právní podpory,
   • poskytování telefonické zákaznické podpory,
   • zapůjčení reklamní plachty Zákazníkům za účelem prezentování Nemovitosti Zákazníka.
  • 2.3. Doplňkové:
   • zajištění vystavení průkazu energetické náročnosti budovy,
   • zajištění prohlídky Nemovitosti Zákazníka s potenciálními zájemci o koupi Nemovitosti Zákazníka,
   • pomoc při zajišťování financování (dále jen „Služba financování“),
   • příprava Nemovitosti Zákazníka k nafocení včetně úklidu (tzv. Home staging),
   • pomoc při sjednávání bankovní úschovy.

 

 • REGISTRACE ZÁKAZNÍKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  • 3.1. Uzavření Smlouvy o poskytování služeb s Poskytovatelem Zákazník je stanoven následující postup. Zákazník se prostřednictvím webového prohlížeče přihlásí na Webovou stránku, kde zvolí možnost „registrace“ nebo „Chci prodat nemovitost“.
  • 3.2. Zákazníkovi se zobrazí pole Formuláře, do kterých doplní své identifikační údaje, údaje o Nemovitosti, kterou má zájem prodat a uvede, zda bude využívat Službu financování. Zákazník současně udělí souhlas s těmito obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů.
  • 3.3. Před odesláním vyplněného Formuláře má Zákazník možnost údaje ve Formuláři měnit.
  • 3.4. Odesláním vyplněného Formuláře se považuje za předložení závazného návrhu na uzavření Smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb je mezi stranami uzavřena momentem přijetí návrhu ze strany Poskytovatele. Poskytovatel zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí návrhu prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) bez zaručeného elektronického podpisu, zaslané Poskytovatelem na e-mailovou adresu Zákazníka, uvedenou ve Formuláři.
  • 3.5. Zákazník je povinen uvést ve Formuláři pravdivé údaje. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv nepřesnost v poskytnutých údajích předaných Zákazníkem.
  • 3.6. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu určitou, dvanácti (12) měsíců.
  • 3.7. Odesláním vyplněného Formuláře nebo údajů Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Na tyto obchodní podmínky je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním odesláním upozorněn a má možnost a povinnost se s nimi seznámit.

 

 • CENA SLUŽEB, PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • 4.1. Zákazník si může zvolit ze dvou variant poskytovaných služeb:
 • 4.1.1. „Svépomocí“, která zahrnuje Základní služby, viz bod 2.2., cena 29 900 Kč,
 • 4.1.2. „Bez starostí“, která zahrnuje Základní služby, viz bod 2.2. a zároveň doplňkovou službu „Zajištění prohlídky Nemovitosti Zákazníka s potenciálními zájemci o koupi Nemovitosti Zákazníka“, cena je 1,99 % z celkové částky za prodanou Nemovitost Zákazníka,
 • 4.2. Pokud bude prodej Nemovitosti realizován v průběhu trvání Smlouvy o poskytování služeb vzniká poskytovateli nárok na odměnu dle uvedených cen v bodě 4.1. v okamžiku, kdy je Nemovitost Zákazníka převedena na katastrálním úřadu na nového majitele, nedohodli-li se Poskytovatel a Zákazník jinak. Celá cena náleží Poskytovateli i v případě, že Nemovitost bude prodána v průběhu účinnosti Smlouvy o poskytování služeb jiným způsobem, než prostřednictvím Poskytovatele.
 • 4.3. Zákazníkovi náleží sleva 10 % z odměny Poskytovatele, pokud sám našel kupce na svou prodávanou nemovitost, na kterou si objednal některou ze služeb uvedené v bodě 4.1.
 • 4.4. Doplňkové Služby hradí Zákazník samostatně, podle cen uvedených v Ceníku.
 • 4.5. Platba za Služby bude provedena:
  • 4.5.1. převodem na účet Poskytovatele, který je uveden na daňovém dokladu.

 

 • POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  • 5.1. Harmonogram poskytování Služeb do okamžiku zveřejnění inzerce Nemovitosti:
   • 5.1.1. Uzavření Smlouvy o poskytování služeb.
   • 5.1.2. Zákazník obdrží od Poskytovatele informace s pokyny pro přípravu Nemovitosti k pořízení fotografií k inzerci
   • 5.1.3. Sjednání termínu fotografování Nemovitosti fotografem, fotografování Nemovitosti a pořízení videa.
   • 5.1.4. Vypracování odhadu ceny Nemovitosti s využitím naší služby www.zjistitcenu.cz.
   • 5.1.5. Zákazník obdrží odhad ceny Nemovitosti od Poskytovatele e-mailem s dotazem, za jakou cenu bude Zákazník chtít Nemovitost nabízet.
   • 5.1.6. Akceptace podmínek prodeje Nemovitosti.
   • 5.1.7. Poskytovatel připraví návrh textu inzerátu Nemovitosti.
   • 5.1.8. Zákazník obdrží od Poskytovatele návrh textu inzerátu Nemovitosti, fotografií a videa k odsouhlasení e-mailem.
   • 5.1.9. Akceptace textu inzerátu a fotografií ze strany Zákazníka.
   • 5.1.10. Zveřejnění inzerátu ze Strany Poskytovatele.
  • 5.2 Základní Služby:
   • 5.2.1. Odhad ceny Nemovitosti
    Zákazník vyplní na stránce www.zjistitcenu.cz (provozované Advelty s.r.o.) údaje o své nemovitosti (pokud již k vyplnění nedošlo před uzavřením Smlouvy o poskytování služeb).
    Odhad tržní ceny Nemovitosti Poskytovatel zašle e-mailem Zákazníkovi. Zákazník je povinen potvrdit obdržení e-mailu s odhadnutou cenou Poskytovateli zasláním e-mailu.
    Inzerovanou cenu určuje Zákazník. Poskytovatel si však vyhrazuje možnost od Smlouvy o poskytování služeb odstoupit, pokud se inzerovaná cena navržená Zákazníkem bude lišit o více než 25% od ceny určené v odhadu ceny Nemovitosti.
   • 5.2.2. Pořízení fotografií a videa Nemovitosti
    Po uzavření Smlouvy o poskytování služeb, zašle Poskytovatel Zákazníkovi e-mail s návodem na přípravu Nemovitosti k vyhotovení fotografií profesionálním fotografem.V případě, že si Zákazník nebude z jakéhokoliv důvodu přát pořídit fotografie fotografem, je povinen o tom informovat Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co je kontaktován Poskytovatelem ohledně přípravy Nemovitosti k fotografování.Poskytovatel sjedná s fotografem a Zákazníkem termín fotografování Nemovitosti.
    Poskytovatel zajistí, že se fotograf dostaví ve sjednaný termín do Nemovitosti, za účelem její prohlídky a pořízení fotografií a videa. Zákazník je povinen Nemovitost fotografovi ve sjednaný termín zpřístupnit a být přítomen v Nemovitosti po dobu, kdy se v ní fotograf nachází. Poskytovatel předá Zákazníkovi kontakt na fotografa pro případ, že by se fotografování ve sjednaný termín nemohlo z jakýchkoliv důvodů na straně Zákazníka uskutečnit.Po pořízení a úpravě fotografií a videa Nemovitosti zašle Poskytovatel Zákazníkovi pořízené fotografie a video e-mailem ke schválení. Zákazník je povinen do tří (3) pracovních dnů zaslat e-mailem Poskytovateli sdělení, zda s pořízenými fotografiemi a videem souhlasí. V případě, že se Zákazník ve stanovené lhůtě k fotografiím nevyjádří, platí, že s fotografiemi a videem souhlasí.
    V případě, že Zákazník nebude z jakéhokoliv důvodu souhlasit s uveřejněním takto pořízených fotografií a/nebo videa, vyzve Poskytovatel Zákazníka k dodání vlastních fotografií a/nebo videa Nemovitosti. Pokud Zákazník nedodá Poskytovateli fotografie a/nebo video Nemovitosti podle předchozí věty, a současně nesouhlasí s uveřejněním fotografií a/nebo videa pořízených fotografem podle tohoto článku, má Poskytovatel právo odstoupit od Smlouvy o poskytování služeb. Poskytovatel má nárok na poměrnou část sjednané ceny za Služby, které byly Zákazníkovi poskytnuty do okamžiku odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb. Pokud Zákazník již zaplatil za Služby předem, vrátí Poskytovatel Zákazníkovi cenu poměrně sníženou o částku odpovídající Službám poskytnutým do okamžiku odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb.
   • 5.2.3. Příprava textu inzerátu
    Poskytovatel připraví pro Zákazníka návrh textu inzerátu s popisem Nemovitosti pro účely jeho uveřejnění na webových stránkách obchodních partnerů Poskytovatele uvedených na Webové stránce. Připravený návrh zašle Poskytovatel Zákazníkovi e-mailem společně s fotografiemi, videem a půdorysem Nemovitosti, a to na e-mailovou adresu Zákazníka ke schválení. Zákazník je povinen návrh textu inzerátu schválit ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne, kdy jej obdrží od Poskytovatele. V případě, že se Zákazník ve stanovené lhůtě nevyjádří, platí, že s návrhem textu inzerátu souhlasí.Zákazník může po Poskytovateli žádat úpravu navrženého textu a Poskytovatel se zavazuje text upravit podle požadavků Zákazníka. Takovou úpravu je Zákazník oprávněn po Poskytovateli žádat pouze jednou. To neplatí pro zjevné chyby v textu, na které Zákazník upozorní Poskytovatele kdykoliv. Upravený text zašle Poskytovatel Zákazníkovi ke schválení.Pokud Zákazník souhlasí s textem, uveřejní Poskytovatel text ve schválené podobě společně s fotografiemi, videem a půdorysem Nemovitosti.Zákazník bere ne vědomí a souhlasí, že v inzerátu budou uvedeny kontaktní údaje Poskytovatele.
   • 5.2.4. Vyhotovení půdorysu Nemovitosti
    Poskytovatel vyhotoví nákres půdorysu Nemovitosti pro účely jeho uveřejnění v rámci inzerátu. Vyhotovený půdorys zašle Zákazníkovi e-mailem ke schválení. Zákazník je povinen nákres půdorysu schválit ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne, kdy jej obdrží od Poskytovatele. V případě, že se Zákazník ve stanovené lhůtě nevyjádří, platí, že s nákresem půdorysu souhlasí.
   • 5.2.5. Inzerce
    Inzerát obsahující text, fotografie, video a půdorys bude uveřejněn na webových stránkách obchodních partnerů Poskytovatele, které jsou uvedeny na Webové stránce. Poskytovatel informuje Zákazníka o všech zájemcích o koupi Nemovitosti Zákazníka, kteří kontaktovali Poskytovatele na základě inzerátu, a zprostředkuje a sjedná termín schůzky Zákazníka a zájemce. Poskytovatel zašle Zákazníkovi kontaktní údaje každého takového zájemce.
   • 5.2.6. Právní služby
    Poskytovatel připraví pro Zákazníka smlouvy potřebné pro prodej nemovitosti zájemci, a to návrh rezervační smlouvy a kupní smlouvy.
   • 5.2.7. Telefonická zákaznická podpora
    Zákazník může využít telefonickou zákaznickou podporu dostupnou na čísle, které obdrží v úvodním emailu od Poskytovatele a to každý pracovní den v čase od 8:00 do 17:00.
   • 5.2.9. Zajištění prohlídky Nemovitosti Zákazníka
    Na základě individuálního požadavku Zákazníka zabezpečí Poskytovatel, po uveřejnění inzerátu v průběhu trvání Smlouvy o poskytování služeb osobní prohlídku Nemovitosti se zájemci. Zákazník je povinen poskytnout Poskytovateli součinnost, zejména zpřístupnit Nemovitost k prohlídce v domluvených časech.
   • 5.2.10. Příprava nemovitosti k focení
    Na základě individuálního požadavku Zákazníka zabezpečí Poskytovatel službu „příprava Nemovitosti Zákazníka k nafocení včetně úklidu“. V případě této služby Poskytovatel zabezpečení úklidu a přípravy Nemovitosti před pořízením fotografií. Pokud Zákazník využije této nabídky, Poskytovatel zabezpečí před focením úklid všech místností Nemovitosti. Zákazník je povinen zpřístupnit Nemovitost za tímto účelem Poskytovateli osobě pověřené Poskytovatelem.
  • 5.3. Doplňkové Služby:
   • 5.3.1. Průkaz energetické náročnosti budovy
    Na základě individuálního požadavku Zákazníka zabezpečí Poskytovatel vystavení průkazu energetické náročnosti budovy akreditovaným energetickým expertem. Zákazník se zavazuje poskytnout expertovi součinnost při zjišťování energetické náročnosti budovy, zejména zpřístupnit mu Nemovitost. Cena této služby je závislá na platném ceníku certifikované osoby, pověřené zhotovit Průkaz energetické náročnosti budovy. Cena bude Zákazníkovi předem známa.
   • 5.3.2. Financování
    Na základě individuálního požadavku Zákazníka Poskytovatel zprostředkuje Zákazníkovi financování koupě Nemovitosti. Poskytovatel v rámci této Služby zejména provede porovnání nabídek bank a stavebních spořitelen na trhu, se kterými Poskytovatel spolupracuje, a zprostředkuje Zákazníkovi získání úvěru.Při využití této Služby má Zákazník nárok na slevu z ceny za Základní Služby ve výši 10 %.
   • 5.3.3. Bankovní úschova
   • Na základě individuálního požadavku Zákazníka, Poskytovatel zprostředkuje Zákazníkovi složení kupní ceny za Nemovitost do bankovní úschovy u Komerční banky se slevou 50% oproti standardní ceně dle sazebníku banky.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY POSKYTOVATELEM
  • 6.1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o poskytování služeb v případech uvedených v těchto podmínkách. Odstoupení je účinné jeho doručením Zákazníkovi. Uhradil-li již Zákazník cenu za Služby předem, Poskytovatel ji Zákazníkovi vrátí do 14 dnů od doručení odstoupení.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM
  • 7.1. Zákazník, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy o poskytování služeb ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy, a to bez udání důvodu. Pokud od smlouvy v této lhůtě odstoupí Spotřebitel, který požádal Poskytovatele o zahájení poskytování Služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb, uhradí Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za Služby, které byly Spotřebiteli poskytnuty do okamžiku odstoupení od smlouvy. Pokud Spotřebitel již zaplatil za Služby předem, vrátí Poskytovatel Spotřebiteli cenu poměrně sníženou o částku odpovídající Službám poskytnutým do okamžiku odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb.
  • 7.2. Spotřebitel může k odstoupení využít formulář pro odstoupení od smlouvy uveřejněný na Webové stránce.
  • 7.3. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly Služby splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  • 7.4. Odstoupení Zákazníka, který není Spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

 

 1. KONTAKT KUPUJÍCÍHO, PRODEJ NEMOVITOSTI
  • 8.1 Jakmile je na základě uveřejněného inzerátu kontaktován Poskytovatel potenciální kupujícím k Nemovitosti konkrétního Zájemce, Poskytovatel:
   • 8.1.1. si vyžádá údaje od potenciálního kupujícího,
   • 8.1.2. kontaktuje Zákazníka a předá Zákazníkovi termín prohlídek Nemovitosti s potenciálním kupujícím.
  • 8.2. V případě, že na základě realizované prohlídky Nemovitosti Zákazníka projeví potenciální kupující zájem o koupi Nemovitosti, připraví Poskytovatel Zákazníkovi návrh rezervační smlouvy, který zašle jak Zákazníkovi, tak potenciálnímu kupujícímu.
  • 8.3. Po podpisu rezervační smlouvy zašle Zákazník sken uzavřené rezervační smlouvy Poskytovateli. Zákazník zároveň zajistí, aby rezervační smlouva byla podepsána i od kupujícího.
  • 8.4. Po uzavření rezervační smlouvy zašle Poskytovatel Zákazníkovi návrh kupní smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy Poskytovatel obdrží sken rezervační smlouvy.
  • 8.5. Zákazník je povinen zajistit podání návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího, a to vlastními prostředky a na vlastní náklady.

 

 1. PRÁVA ZÁKAZNÍKA Z VAD SLUŽEB
  • 9.1. Poskytovatel poskytuje služby bez vad.
  • 9.2. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil.
  • 9.3. Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci služeb v sídle Poskytovatele.
  • 9.4. Poskytovatel je povinen vydat Zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace, pokud o to Zákazník požádá.
  • 9.5. Poskytovatel sdělí Zákazníkovi o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.
  • 9.6. Poskytovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě.
  • 9.7. S ohledem na povahu poskytovaných služeb se reklamace uplatní pouze v rozsahu přiměřeném konkrétnímu obsahu poskytované služby.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • 10.1. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem bude realizována prostřednictvím e-mailu či telefonu, uvedeném v úvodním emailu zaslanému Zákazníkovi Poskytovatelem.
  • 10.2. Zákazník je povinen uvádět své kontaktní údaje ke dni přijetí těchto obchodních podmínek. Každá strana může změnit své kontaktní údaje prostřednictvím oznámení doručeného na základě tohoto ustanovení.
  • 10.3. Poskytovatel odpovídá za vzniklou újmu pouze v rozsahu, v němž není tato odpovědnost vyloučena smlouvou o poskytování služeb, a to výhradně v případě svého zavinění.
  • 10.4 Tyto obchodní podmínky jsou účinné ve znění uveřejněném na Webové stránce v den odeslání návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb Zákazníkem.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 24. 10. 2016.